Informacje o Stowarzyszeniu

Informacje o stowarzyszeniu

                                                                                 Gubin, dnia 12 października  2009 roku.

 

Protokół Zebrania Założycielskiego Stowarzyszenia

 

Protokół z zebrania założycielskiego STOWARZYSZENIA RODZIN ZASTĘPCZYCH ?PRZYSTANEK NADZIEI? z siedzibą w Gubinie oraz tymczasowym adresem do korespondencji:

66-620  Gubin, ul. Podgórna 56.

 

W zebraniu, zgodnie z listą obecności, stanowiącą załącznik nr 1 do protokołu wzięło udział 15 osób.

Obrady otworzył Pan Włodzimierz Tomsia  przedstawiając obecnym osobom cele niniejszego zebrania i porządek obrad.

Porządek zebrania przedstawia się następująco:

1. Wybór przewodniczącego i protokolanta zabrania założycielskiego.

2. Zapoznanie się i dyskusja nad projektem statutu stowarzyszenia.

3. Podjęcie uchwały o założeniu stowarzyszenia i jego siedzibie.

4. Podjęcie uchwały o uchwaleniu statutu stowarzyszenia.

5. Podjęcie uchwały o wyborze Komitetu Założycielskiego.

6. Podjęcie uchwały o upoważnieniu Komitetu Założycielskiego do dokonania czynności

    związanych z rejestracją stowarzyszenia.

 7. Podjęcie uchwały o wyborze Zarządu Stowarzyszenia.

 8. Podjęcie uchwały o wyborze Komisji Rewizyjnej.

 9. Opracowanie i podpisanie Listy założycieli stowarzyszenia i Oświadczeń.

10.Opracowanie Protokółu z Zebrania Założycielskiego Stowarzyszenia.

11. Wolne wnioski.

 

Zaproponowany porządek obrad został jednogłośnie przyjęty przez obecnych.

Na przewodniczącego zebrania zgłoszono kandydaturę Pana Włodzimierza Tomsia, który wyraził zgodę na kandydowanie.

Na protokolanta zebrania zgłoszono kandydaturę Pani Joanny Wróbel, która również wyraził zgodę na kandydowanie.

W głosowaniu jawnym, przewodniczącym zebrania jednogłośnie wybrano Pana Włodzimierza Tomsia,  zaś protokolantem jednogłośnie wybrano Panią Joannę Wróbel.

W tym miejscu Pan Włodzimierz Tomsia objął przewodniczenie obrad, wzywając obecnych do zgłaszania uwag i wniosków odnośnie porządku obrad.

Do przyjętego porządku obrad nie zgłoszono nowych wniosków.

Przewodniczący zapoznał obecnych z projektem statutu.

W toku dyskusji nad projektem statutu również nie zgłoszono propozycji dotyczących jego zmiany.

Przewodniczący przystąpił do następnych punktów porządku obrad, wzywając obecnych do głosowania nad uchwałą o założeniu stowarzyszenia (załącznik nr 2 do niniejszego protokołu); uchwałą o uchwaleniu statutu stowarzyszenia (załącznik nr 3 do niniejszego protokołu); uchwałą o wyborze Komitetu Założycielskiego (załącznik nr 4 do niniejszego protokołu); uchwałą o udzieleniu pełnomocnictwa Komitetowi Założycielskiemu do dokonania czynności związanych z rejestracją stowarzyszenia (załącznik nr 5 do niniejszego protokołu),  uchwałą o wyborze Zarządu Stowarzyszenia. (załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).

Przewodniczący poinformował obecnych o treści art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. 1989 r. Nr 20 poz. 104) i zakończył obrady zebrania założycielskiego.

 

 

          Joanna Wróbel                                                                     Włodzimierz Tomsia

             Protokolant                                                                    Przewodniczący Zebrania

 

 

 Załączniki:

  1. Statut stowarzyszenia.
  2. Uchwała zebrania założycielskiego o założeniu stowarzyszenia
  3. Uchwała zebrania założycielskiego o uchwaleniu statutu stowarzyszenia
  4. Uchwała zebrania założycielskiego o wyborze Komitetu Założycielskiego
  5. Uchwała zebrania założycielskiego o udzieleniu pełnomocnictwa Komitetowi Założycielskiemu do dokonania czynności związanych z rejestracją stowarzyszenia.
  6. Uchwała o wyborze Zarządu Stowarzyszenia.
  7. Lista założycieli stowarzyszenia. 
  8. Uchwała Zebrania Założycielskiego wyborze Komisji Rewizyjnej
  9. Protokół Zebrania Założycielskiego Stowarzyszenia.